Izdržavanje


Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju i njegovo pobijanje.

Ko zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju? Radi se o ugovoru koji zaključuju dve ugovorne strane, davalac i primalac izdržavanja. DAVALAC IZDRŽAVANJA je ugovorna strana koja pruža izdržavanje drugoj ugovornoj strani - primaocu izdržavanja. Ugovorom se davalac izdržavanja obavezuje da će izdržavati primaoca izdržavanja i da će brinuti o njemu do kraja njegovog života i da će ga posle smrti sahraniti. Potrebno je da davalac izdržavanja ima mogućnosti da izdržavanje pruža, kako u materijalno - finansijskom, tako i u svakom drugom pogledu.