Razvod braka

Procedura za sporazumni razvod braka i brakorazvodnu parnicu

Razvod braka
Sadržina


Ko razvodi brak?

Brak uvek razvodi sud. Iako se brak zaključuje pred matičarem, on se ne može pred matičarem i razvesti. Zaključenje braka se dakle obavlja u upravnom postupku pred matičarem odnosno matičnom službom koja predstavlja organ lokalne samouprave, dok se brak razvodi u sudskom postupku pred nadležnim sudom kao državnim organom. Zbog toga se opravdano u laičkoj javnosti kao dokaz da je neki brak zaključen uzima izvod iz matične knjige venčanih, a kao dokaz o tome da je brak razveden uzima se pravnosnažna sudska presuda. Prema tome, odluku o razvodu braka uvek donosi nadležni sud bez obzira na to da li se radi o sporazumnom razvodu braka ili pak o razvodu braka po podnetoj tužbi za razvod braka. Odluka o razvodu braka se donosi u formi sudske presude, a brak se smatra razvedenim momentom pravnosnažnosti donete presude o razvodu.

Šta razvod braka podrazumeva?

Razvod braka podrazumeva odluku o tri vrlo važne stvari. Prva se odnosi na odluku o samom razvodu kao o statusnoj činjenici koja supružnicima menja bračni status iz oženjen/udata u neoženjen/neudata. Druga važna stvar se odnosi na odluku o vršenju roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom, ukoliko ista postoje. Važno je napomenuti da ova odluka u sebi sadrži i odluku o visini alimentacije odnsono visini doprinosa za izdržavanje maloletnog deteta. Treća i poslednja stvar značajna za razvod braka je odluka o deobi zajedničke imovine stečene u braku, ukoliko naravno ista postoji.

Sporazumni razvod braka

Kako brak u osnovi nastaje saglasnom izjavom volja supružnika, tako saglasnom izjavom njihovih volja brak može i da prestane. Ova saglasnost volja se izražava u posebnoj formi, zaključenjem pisanog sporazuma o razvodu braka, koji se potom podnosi nadležnom sudu. Dakle, da bi uopšte došlo do sporazumnog razvoda braka, supružnici moraju prethodno postići sporazum o razvodu braka, sporazum o načinu vršenja roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom, sporazum o visini alimentacije, kao i sporazum o deobi zajedničke imovine stečene u toku trajanja braka. Ukoliko o svemu navedenom postoji saglasnost, sud će uvažavajući sporazum supružnika doneti odluku o razvodu braka. Međutim, ako napred navedeni sporazum nije moguće postići, brak se razvodi u postupku po tužbi za razvod braka koju jedan supružnik podnosi protiv drugog.

Razvod braka po tužbi

Brak se razvodi po tužbi onda kada nema uslova za sporazumni razvod braka. Zakonom je predviđeno da svaki supružnik ima pravo da nadležnom sudu podnese tužbu za razvod braka. Podnošenjem ove tužbe otpočinje takozvana brakorazvodna parnica. U toj parnici sud o svim spornim pitanjima donosi odluku nakon sprovedenog dokaznog postupka. Supružnicima se daje mogućnost da u okviru dokaznog postupka izvode dokaze i utvrđuju činjenice od značaja za ostvarenje njihovih prava. Obično se dokazivanje svodi na činjenice od kojih zavisi pravo na veći ili manji udeo u zajedničkoj bračnoj tekovini, činjenice od značaja za vršenje roditeljskog prava, odnosno kome će dete biti povereno na čuvanje i vaspitanje, da li će roditelji nakon razvoda nastaviti da vrše roditeljsko pravo zajednički i sporazumno ili će pak jedan od roditelja ovo pravo vršiti samostalno. Takođe, predmet dokazivanja su vrlo često i okolnosti od kojih zavisi visina alimentacije. O svim ovim pitanjima sud donosi odluku u skadu sa rezultatima sprovedenog dokaznog postupka, pritom uvek vodeći računa o najboljem interesu maloletnog deteta. Radi procene najboljeg interesa deteta sud se može osloniti na nalaz i mišljenje nadležnog centra za socijalni rad ili sudskog veštaka odgovarajuće struke.

Troškovi razvoda braka

U troškove razvoda braka obično spadaju troškovi advokata i troškovi sudskih taksi. Ukoliko je iz nekog razloga u toku postupka potrebno izvoditi dokaze veštačenjem, onda se troškovi postupka dodatno uvećavaju za troškove angažovanog sudskog veštaka. Kod razvoda braka sud najčešće odlučuje na način da svaki supružnik snosi svoje troškove. Naravno, postoji i mogućnost da sud presudom obaveže jednog supružnika da naknadi troškove postupka drugom suspružniku, a sud će takvu odluku doneti kada za to postoje naročito opravdani razlozi.