Ugovor o doživotnom izdržavanju

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju i njegovo pobijanje.

Ugovor o doživotnom izdržavanju
Sadržina


Ko zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju?

Radi se o ugovoru koji zaključuju dve ugovorne strane, davalac i primalac izdržavanja.

 • DAVALAC IZDRŽAVANJA je ugovorna strana koja pruža izdržavanje drugoj ugovornoj strani - primaocu izdržavanja. Ugovorom se davalac izdržavanja obavezuje da će izdržavati primaoca izdržavanja i da će brinuti o njemu do kraja njegovog života i da će ga posle smrti sahraniti. Potrebno je da davalac izdržavanja ima mogućnosti da izdržavanje pruža, kako u materijalno - finansijskom, tako i u svakom drugom pogledu.

 • PRIMALAC IZDRŽAVANJA je ugovorna strana koja iz nekog razloga (najčešće starost, bolest, iznemoglost, invaliditet) ima potrebu da prima izdržavanje od davaoca izdržavanja. Za primljeno izdržavanje, primalac izdržavanja kao kontračinidbu, na davaoca izdržavanja prenosi svojinu na tačno određenoj imovini, ali tek nakon svoje smrti.

Ugovor o doživotnom izdržavanju najčešće između sebe zaključuju srodnici, ali to nije uslov punovažnosti ovog ugovora. On može biti zaključen između bližih ili daljih rođaka, komšija, prijatelja, poznanika, tazbinskih srodnika, bračnih ili vanbračnih partnera, roditelja i dece, kao i između nekih drugih ovde nepomenutih lica. Takođe, moguće je ugovaranje doživotnog izdržavanja i u korist trećeg lica.

Šta davanje izdržavanja podrazumeva?

U čemu će se tačno sastojati obaveza davaoca izdržavanja pitanje je koje zavisi od konkretnih potreba primaoca izdržavanja, realnih mogućnosti davaoca izdržavanja i njihovog međusobnog dogovora. Ugovorom o doživotnom izdržavanju se u svakom konkretnom slučaju precizno definiše šta sve čini obavezu izdržavanja, a obično se ova obaveza sastoji u obezbeđivanju:

 • STANOVANJA
 • HRANE
 • OBUĆE
 • ODEĆE
 • NEGE U STAROSTI
 • NEGE U BOLESTI
 • TROŠKOVA LEČENJA
 • SVAKODNEVNIH UOBIČAJENIH POTREBA

Koje su karakteristike ugovora o doživotnom izdržavanju?

Radi se o ugovoru sa takozvanim naslednopravnim dejstvom. Ovaj ugovor se zaključuje da bi jednim svojim delom proizvodio pravne posledice nakon smrti jedne ugovorne strane. Zbog toga je posebno važna karakteristika ovog ugovora činjenica da imovina koja je predmet ugovora prelazi na davaoca izdržavanja tek u momentu smrti primaoca izdržavanja. Povrh toga, dužina trajanja života primaoca izdržavanja i ujedno dužina trajanja obaveze izdržavanja, buduća je neizvesna činjenica, koja nije i po prirodi stvari ne može biti poznata ugovaračima u trenutku sklapanja ugovora.

Ipak, najznačajnija karakteristika ovog ugovora je to što se imovina koja je predmet ovog ugovora ne nasleđuje. Dakle, ukoliko neko kao primalac izdržavanja zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju, imovina koja je obuhvaćena tim ugovorom, nakon smrti primaoca izdržavanja neće preći na njegove zakonske naslednike.

Zbog ove svoje karakteristike, u praksi se često ovaj ugovor koristi za izigravanje prava zakonskih naslednika, pa se pred sudovima osporava znatan broj ovih ugovora. Zakonski naslednici primaoca izdržavanja, nezadovoljni time što imovina koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju nije ušla u zaostavštinu, pa se sledstveno tome nije ni mogla naslediti, pokreću sudske postupke kojima pobijaju ugovore o doživotnom izdržavanju, sve u nameri da do ove imovine dođu nasleđem.

Kako se zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju?

Zakon za ovu vrstu ugovora predviđa strogu formu kao uslov punovažnosti ugovora. Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje u pisanoj formi, pred javnim beležnikom koji ugovor solemnizuje.

Ugovor se zaključuje na sledeći način:

 1. SASTAV UGOVORA KOD ADVOKATA - Ugovor najpre sastavlja advokat i to prema konkretnim prilikama, poštujući sve okolnosti slučaja i strogu zakonom propisanu formu za ovu vrstu ugovora. Advokat prethodno prikuplja i proverava svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za sastav ugovora. Sastavljeni ugovor, zajedno sa svom pratećom ugovornom dokumentacijom, advokat dostavlja notaru, sa kojim dogovara i zakazuje tačan termin overe.

 2. OVERA UGOVORA KOD NOTARA - Sastavljeni ugovor, ugovorne strane overavaju (potpisuju) pred notarom, odnosno javnim beležnikom, u unapred zakazanom terminu. Pre samog čina potpisivanja ugovora, javni beležnik još jednom upozorava ugovorne strane na najvažnije pravne posledice zaključenja ovog ugovora.

 3. PRISUSTVO VEŠTAKA NA OVERI - Ukoliko se primalac izdržavanja nalazi u izrazito poznoj životnoj dobi, kada bi njegove sposobnosti da shvati i razume značaj pravnog posla koji preduzima, mogle biti kompromitovane, savetuje se da overi ugovora prisustvuje veštak neuropsihijatrijske struke, koji će neposredno pred potpisivanje ugovora, izvršiti proveru da li je potpisnik lice koje je sposobno da shvati značaj pravnih radnji koje preduzima.

 4. UPIS UGOVORA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - Ukoliko je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju nepokretna imovina (stan, kuća, zemljište), davalac izdržavanja može, radi zaštite svojih prava, upisati u nadležnom katastru nepokretnosti zabeležbu postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju. Ova faza nije obavezna već fakultativna.

Kako se pobija ugovor o doživotnom izdržavanju?

Često se u praksi postavlja pitanje da li ugovor o doživotnom izdržavanju može da se poništi ili raskine? Pored svih opštih uslova koji važe za raskid odnosno poništaj ugovora, ovaj ugovor je moguće poništiti odnosno raskinuti i iz posebnih zakonom predviđenih razloga koji se odnose samo na ovu vrstu ugovora.

RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

 • Zbog poremećenih odnosa - Sud može raskinuti ugovor onda kada nakon zaključenja ugovora odnosi između ugovarača postanu toliko poremećeni i loši, da se ugovor ne može dalje izvršavati.

 • Zbog promenjenih okolnosti - Sud može raskinuti ugovor onda kada se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko izmene da ispunjenje ugovora postane znatno otežano jednoj ili obema ugovornim stranama.

PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

 • Zbog nepostojanja buduće neizvesne činjenice - Sud može ugovor poništiti onda kada zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja, ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

 • Zbog sukoba interesa - Ako je davalac izdržavanja lice koje se u okviru svog zanimanja ili delatnosti stara o primaocu izdržavanja (na primer: medicinsko osoblje, bolnice, starački domovi, gerontološki centri i slično), a ugovor je zaključen bez prethodne saglasnosti Centra za socijalni rad.