Tužba za alimentaciju

Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na alimentaciju

Tužba za alimentaciju
Sadržina


Zašto se podnosi tužba za alimentaciju?

Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude na nesumnjiv način utvrđena i precizno određena po visini. Dakle, prethodna konkretizacija alimentacione obaveze je uslov za njeno prinudno izvršenje. To znači da ukoliko davalac izdržavanja ne vrši dobrovoljno ovu svoju obavezu na zakonom predviđeni način, nužno je pokretanje i vođenje sudskog postupka.

Ko može da podnese tužbu za alimentaciju?

Tužbu za alimentaciju je ovlašćen da podnese samo poverilac (primalac) izdržavanja kao titular prava na izdržavanje, u slučaju da mu je ovo pravo povređeno ili ugroženo. Dakle tužbu uvek podnosi ono lice koje ima pravo da bude izdržavano od strane drugog lica. Ako je titular prava na izdržavanje recimo punoletno dete, onda je ono ovlašćeno na podnošenje tužbe, koju pak može podneti samostalno ili preko angažovanog advokata. Međutim, ako je dete maloletno, tužbu u njegovo ime i za njegov račun podnosi njegov zakonski zastupnik (obično je to drugi roditelj) i to samostalno ili preko angažovanog advokata. U izuzetnim slučajevima, tužbu za izdržavanje maloletnog deteta može podneti i organ starateljstva, odnosno nadležni centar za socijalni rad.

Protiv koga se tužba za alimentaciju podnosi?

Tužba za alimentaciju se podnosi protiv davaoca alimentacije odnosno protiv svakog onog lica koje je dužno da po zakonu daje izdržavanje, ali to iz nekog neopravdanog razloga ne čini. Dakle, svako ko ne daje izdržavanje može u tom smislu biti tužen. Često se u praksi javljaju nedoumice oko toga da li i roditelj vanbračnog deteta može biti tužen za alimentaciju. Odgovor je naravno potvrdan, jer i roditelj vanbračnog deteta ima obavezu da izdržava svoje vanbračno dete, a njegov bračni odnosno vanbračni status na tu obavezu nema nikakav uticaj i značaj.

Koje su osnovne karakteristike sudskog postupka?

Postupak u sporu za izdržavanje je po slovu zakona naročito hitan. Sud bi svoju odluku trebalo da donese nakon pažljive i brižljive ocene svih dokaza izvedenih u postupku. Obe strane u sporu mogu pred sudom iznositi činjenice i predlagati dokaze na okolnosti koje mogu biti od značaja za visinu izdržavanja. U ovom postupku se takođe primenjuje takozvano istražno načelo, pa sud ima pravo da po sopstvenoj inicijativi utvrđuje one činjenice za koje drži da su od značaja za pravilno i pravično rešenje spora. Takođe, ukoliko se postupak vodi po tužbi za izdržavanje maloletnog deteta, sud ima obavezu da se rukovodi najboljim interesom deteta.

Da li se visina alimentacije može kasnije promeniti?

Visina alimentacije koja je određena sudskom odlukom se može izmeniti donošenjem nove sudske odluke o tome, ukoliko naravno za to postoji opravdani razlog. Inicijativa za izmenu alimentacije može poteći i od primaoca izdržavanja (obično povećanje) i od davaoca alimentacije (obično smanjenje). Naime, protekom vremena može doći do promene okolnosti od kojih zavisi visina alimentacije, pa je onda u skladu sa tim potrebno alimentaciju povećati ili smanjiti, kako bi ona i dalje služila svojoj svrsi i bila pravična. Izmena visine alimentacije se takođe vrši u sudskom postupku.