Fizička lica

Fizička lica

Poštujući visoke profesionalne standarde, Advokatska kancelarija Jelenković teži da u savremenim uslovima održi tradicionalne vrednosti advokature kao delatnosti pružanja pravne pomoći pojedincu kome su prava ugrožena.

Uprkos izraženoj tendenciji pretvaranja advokatskih kancelarija u bezlične korporativne tvorevine podređene imperativu profita, Advokatska kancelarija Jelenković još uvek doživljava advokaturu kao poslednju liniju odbrane pojedinca, kome u okviru pravnog poretka treba pružiti pomoć i podršku u borbi za ostvarenje prava i pravnih interesa, za zadovoljenje pravde i postizanje pravičnosti.

Advokatska kancelarija Jelenković svojim klijentima fizičkim licima pruža pravnu pomoć iz svih oblasti prava, a podjednako se baveći krivičnom i građanskom materijom pruža usluge zastupanja pred domaćim i inostranim sudovima, uključujući Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Kancelarija ostvaruje saradnju sa brojnim stručnim saradnicima, tumačima, prevodiocima i sudskim veštacima iz različitih oblasti.

Neke od pravnih oblasti kojima se Advokatska kancelarija Jelenković bavi su: