Krivično delo


Naplata alimentacije

Naplata alimentacije

Pokretanje postupka za prinudnu naplatu dosuđene alimentacije

Prethodni uslov za naplatu alimentacije Da bi se alimentacija uopšte mogla naplatiti, potrebno je da prethodno o tome postoji pravnosnažna i izvršna sudska odluka. Dakle, potrebno je da postoji odluka suda koja na nesumnjiv način utvrđuje obavezu plaćanja doprinosa za izdržavanje i to u tačno određenom novčanom iznosu. Ukoliko obaveza plaćanja alimentacije nije utvrđena sudskom odlukom na način da je njome precizno određena visina i način plaćanja alimentacionih davanja, potrebno je pokrenuti odgovarajući sudski postupak, podnošenjem tužbe za alimentaciju.
Krivična prijava

Krivična prijava

Sastavljanje i podnošenje krivične prijave

Ko može podneti krivičnu prijavu? Zakonom nije predviđen krug lica koja su isključivo ovlašćena na podnošenje krivične prijave, pa tako svako može, ukoliko smatra da je radnjom nekog lica izvršeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, podneti protiv tog lica krivičnu prijavu. U najvećem broju slučajeva, krivičnu prijavu podnosi policija kao državni organ, kada u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti oceni da postoji određeni stepen sumnje da je neko lice učinilo krivično delo.