Osumnjičeni


Krivična prijava

Krivična prijava

Sastavljanje i podnošenje krivične prijave

Ko može podneti krivičnu prijavu? Zakonom nije predviđen krug lica koja su isključivo ovlašćena na podnošenje krivične prijave, pa tako svako može, ukoliko smatra da je radnjom nekog lica izvršeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, podneti protiv tog lica krivičnu prijavu. U najvećem broju slučajeva, krivičnu prijavu podnosi policija kao državni organ, kada u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti oceni da postoji određeni stepen sumnje da je neko lice učinilo krivično delo.