Pobijanje ugovora


Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju i njegovo pobijanje.

Ko zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju? Radi se o ugovoru koji zaključuju dve ugovorne strane, davalac i primalac izdržavanja. DAVALAC IZDRŽAVANJA je ugovorna strana koja pruža izdržavanje drugoj ugovornoj strani - primaocu izdržavanja. Ugovorom se davalac izdržavanja obavezuje da će izdržavati primaoca izdržavanja i da će brinuti o njemu do kraja njegovog života i da će ga posle smrti sahraniti. Potrebno je da davalac izdržavanja ima mogućnosti da izdržavanje pruža, kako u materijalno - finansijskom, tako i u svakom drugom pogledu.
Poništaj ugovora

Poništaj ugovora

Kako i na koji način se poništava ugovor?

Kada se poništava ugovor? Ugovor se ništi (poništava) onda kada ima takve nedostatke i mane zbog kojih ne može da nastane ili opstane u pravnom poretku. Ti se nedostaci mogu ticati forme, sadržine, sposobnosti ugovaranja, dozvoljenosti ugovaranja, mana volje, prinude, pretnje, zablude itd. Poništenje ugovora je zapravo način prestanka nepunovažnog ugovora. Dakle, poništava se ugovor koji iz nekog razloga ne može biti punovažan, а razlozi nepunovažnosti su postojali još u momentu zaključenja ugovora.
Raskid ugovora

Raskid ugovora

Kako i na koji način se raskida ugovor?

Kada se raskida ugovor? Jednom zaključeni ugovor proizvodi pravno dejstvo između ugovarača, stvarajući im obavezu da postupaju onako kako je ugovoreno. Međutim, nekada se desi da nakon zaključenja ugovora nastupe specifične okolnosti usled kojih izvršenje ugovora bude ugroženo ili onemogućeno. Tada se svrha obavezivanja više ne može ostvariti, pa je ugovor potrebno raskinuti. Drugim rečima, ugovor se raskida kada za jednu ili obe ugovorne strane ugovor izgubi smisao. Raskid ugovora je način prestanka punovažnog ugovora, iz uzroka koji su predviđeni zakonom.