Prestanak alimentacije


Tužba za alimentaciju

Tužba za alimentaciju

Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na alimentaciju

Zašto se podnosi tužba za alimentaciju? Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude na nesumnjiv način utvrđena i precizno određena po visini. Dakle, prethodna konkretizacija alimentacione obaveze je uslov za njeno prinudno izvršenje. To znači da ukoliko davalac izdržavanja ne vrši dobrovoljno ovu svoju obavezu na zakonom predviđeni način, nužno je pokretanje i vođenje sudskog postupka.