Stan


Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju i njegovo pobijanje.

Ko zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju? Radi se o ugovoru koji zaključuju dve ugovorne strane, davalac i primalac izdržavanja. DAVALAC IZDRŽAVANJA je ugovorna strana koja pruža izdržavanje drugoj ugovornoj strani - primaocu izdržavanja. Ugovorom se davalac izdržavanja obavezuje da će izdržavati primaoca izdržavanja i da će brinuti o njemu do kraja njegovog života i da će ga posle smrti sahraniti. Potrebno je da davalac izdržavanja ima mogućnosti da izdržavanje pruža, kako u materijalno - finansijskom, tako i u svakom drugom pogledu.
Kupovina nepokretnosti

Kupovina nepokretnosti

Uloga advokata u procesu kupovine kuće ili stana

Pronalaženje nepokretnosti Advokati u manjem broju slučajeva učestvuju u ovoj fazi kupovine nepokretnosti. Ovo je oblast gde su već godinama unazad dominantno prisutne agencije za posredovanje u prometu nepokretnosti. Međutim, imajući u vidu da su advokati često zbog prirode svog posla na izvoru informacija, dešava se da upravo oni spajaju i dovode u vezu kupce sa prodavcima nekretnina. Provera dokumentacije U najvećem broju slučajeva se tek u ovoj fazi kupovine uključuje advokat.