Tužba


Poništaj ugovora

Poništaj ugovora

Kako i na koji način se poništava ugovor?

Kada se poništava ugovor? Ugovor se ništi (poništava) onda kada ima takve nedostatke i mane zbog kojih ne može da nastane ili opstane u pravnom poretku. Ti se nedostaci mogu ticati forme, sadržine, sposobnosti ugovaranja, dozvoljenosti ugovaranja, mana volje, prinude, pretnje, zablude itd. Poništenje ugovora je zapravo način prestanka nepunovažnog ugovora. Dakle, poništava se ugovor koji iz nekog razloga ne može biti punovažan, а razlozi nepunovažnosti su postojali još u momentu zaključenja ugovora.
Raskid ugovora

Raskid ugovora

Kako i na koji način se raskida ugovor?

Kada se raskida ugovor? Jednom zaključeni ugovor proizvodi pravno dejstvo između ugovarača, stvarajući im obavezu da postupaju onako kako je ugovoreno. Međutim, nekada se desi da nakon zaključenja ugovora nastupe specifične okolnosti usled kojih izvršenje ugovora bude ugroženo ili onemogućeno. Tada se svrha obavezivanja više ne može ostvariti, pa je ugovor potrebno raskinuti. Drugim rečima, ugovor se raskida kada za jednu ili obe ugovorne strane ugovor izgubi smisao. Raskid ugovora je način prestanka punovažnog ugovora, iz uzroka koji su predviđeni zakonom.
Naplata alimentacije

Naplata alimentacije

Pokretanje postupka za prinudnu naplatu dosuđene alimentacije

Prethodni uslov za naplatu alimentacije Da bi se alimentacija uopšte mogla naplatiti, potrebno je da prethodno o tome postoji pravnosnažna i izvršna sudska odluka. Dakle, potrebno je da postoji odluka suda koja na nesumnjiv način utvrđuje obavezu plaćanja doprinosa za izdržavanje i to u tačno određenom novčanom iznosu. Ukoliko obaveza plaćanja alimentacije nije utvrđena sudskom odlukom na način da je njome precizno određena visina i način plaćanja alimentacionih davanja, potrebno je pokrenuti odgovarajući sudski postupak, podnošenjem tužbe za alimentaciju.
Tužba za alimentaciju

Tužba za alimentaciju

Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na alimentaciju

Zašto se podnosi tužba za alimentaciju? Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude na nesumnjiv način utvrđena i precizno određena po visini. Dakle, prethodna konkretizacija alimentacione obaveze je uslov za njeno prinudno izvršenje. To znači da ukoliko davalac izdržavanja ne vrši dobrovoljno ovu svoju obavezu na zakonom predviđeni način, nužno je pokretanje i vođenje sudskog postupka.
Poništaj rešenja o otkazu

Poništaj rešenja o otkazu

Pobijanje nezakonitog otkaza ugovora o radu

Kada je otkaz nezakonit? Pitanje zakonitosti otkaza ugovora o radu je u suštini pitanje postojanja zakonom predviđenih otkaznih razloga i poštovanja zakonom propisane otkazne procedure. Imajući u vidu rečeno, u svakom konkretnom slučaju je potrebno detaljno ispitati postojanje otkaznog razloga, odnosno da li se zaista desio događaj ili su nastupile okolnosti koje mogu služiti kao opravdani razlog za davanje otkaza zaposlenom. Pored toga, potrebno је dodatno ispitati i ustanoviti da li je poslodavac pri davanju otkaza u konkretnom slučaju poštovao predviđenu zakonom propisanu proceduru.