Visina alimentacije


Tužba za alimentaciju

Tužba za alimentaciju

Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na alimentaciju

Zašto se podnosi tužba za alimentaciju? Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude na nesumnjiv način utvrđena i precizno određena po visini. Dakle, prethodna konkretizacija alimentacione obaveze je uslov za njeno prinudno izvršenje. To znači da ukoliko davalac izdržavanja ne vrši dobrovoljno ovu svoju obavezu na zakonom predviđeni način, nužno je pokretanje i vođenje sudskog postupka.
Alimentacija

Alimentacija

Zakonska obaveza izdržavanja i plaćanje alimentacije

Šta je alimentacija? Alimentacija (zakonski naziv: Izdržavanje) je zakonom ustanovljena obaveza određenih lica da izdržavaju pojedine članove svoje uže ili šire porodice. Dakle, alimentacija je pravni institut koji istovremeno prestavlja i pravo i obavezu. Dok je za neke članove porodice alimentacija pravo, za neke druge članove porodice alimentacija predstavlja obavezu. Tako pojedini članovi porodice imaju pravo da budu izdržavani od svojih srodnika, odnosno da pod uslovima i na način predviđen zakonom budu primaoci izdržavanja.