Advokatska tarifa

Sadržina


1. Krivični postupak

Visina zaprećene kazne zatvora do 3 godine 3-5 godina 5-10 godina 10 -15 godina preko 15 godina
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca 18.000,00 24.000,00 31.500,00 46.500,00 61.500,00
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljiv razgovor sa osumnjičenim u pretkrivičnom postupku 9.750,00 12.750,00 16.500,00 24.000,00 31.500,00
Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca) ponavljanje krivičnog postupka, zahttev za zaštitu zakonitosti 33.000,00 45.000,00 60.000,00 90.000,00 120.000,00
Privatna tužba, krivična prijava, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, prigovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, predlog za sporazum o priznanju, predlog za ukidanje pritvora, odgovor na žalbu ili predlog za ponavljanje, vanredno ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odlaganje izdržavanja ili uslovni otpust, odgovor na predlog za ponavljanje postupka, zahtev za rehabilitaciju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produživanju pritvora, sprovođenju istrage 16.500,00 22.500,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00
Ostali podnesci 8.250,00 11.250,00 15.000,00 22.500,00 30.000,00


2. Parnični, vanparnični, izvršni i ostali postupci

Vrednost predmeta Podnesak Ročište Odlaganje Žalba
iznos do 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
iznos do 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
iznos do 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
iznos do 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
iznos do 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
iznos do 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 75.000,00
iznos do 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
iznos do 120.000.000,00 45.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 46.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 24.000,00 + 15,00 na svakih započetih 300.000,00 90.000,00 + 60,00 na svakih započetih 300.000,00
iznos do 300.000.000,00 52.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 53.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 26.100,00 + 15,00 na svakih započetih 900.000,00 104.400,00 + 60,00 na svakih započetih 900.000,00
iznos preko 300.000.000,00 58.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00 59.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00 29.100,00 + 15,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 44.100,00 116.400,00 + 60,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 176.400,00


3. Neprocenjivi parnični i ostali postupci

Vrsta spora Podnesak Ročište Odlaganje Žalba
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Ostali postupci pred državnim organom 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom 25.500,00 27.000,00 14.250,00 51.000,00
Zakonsko izdržavanje 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00


4. Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa

Vrsta spora Podnesak Ročište Odlaganje Žalba
Privredni prestupi 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Sud časti pri Privrednoj komori 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Prekršajni postupak pred policijom 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom 25.500,00 27.000,00 14.250,00 51.000,00
Ostali prekršajni postupci 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00


5. Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava

Vrsta pravne radnje Iznos
Procenjivi ugovori 1,5% vrednosti ili 100% od inicijalnog akta
Ortački ugovor 30.000,00
Ugovor o korišćenju zajedničke stvari 22.500,00
Ugovor o posluzi 16.500,00
Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju 25.500,00
Generalni (opšti) ugovori 30.000,00
Predugovori 22.500,00
Ostali neprocenjivi ugovori 19.500,00
Zaveštanje 19.500,00
Punomoćje 13.500,00
Ostale izjave 11.250,00
Statut ili osnivački akt pravnog lica 30.000,00
Ostali opšti akti pravnog lica 25.500,00
Opšti akti državnih organa 37.500,00
Pojedinačni akti pravnih lica 19.500,00
Pojedinačni akti držanih organa 22.500,00


6. Ostale radnje i naknade

Radnja Iznos
Zastupanje više stranaka uvećanje po 50% za svaku stranku
Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00
Dopisi, opomene, pregled i razgledanje spisa 50% od inicijalnog akta
Izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost 20% od inicijalnog akta
Pravni savet - usmeni 50% od inicijalnog akta
Pravni savet - pismeni 100% od inicijalnog akta